خدمات ما

پرسین ترنسلتورز خدمات ترجمه در تمامی زمینه ها به ویژه متون فنّی و قضایی؛ دفترچه های راهنما؛ ترجمه و محلّی سازی پایگاه های اینترنت؛ ساخت پایگاه های چندزبانی اینترنت؛ ترجمهء شفاهی و غیره را ارایه می دهد.

پرسین ترنسلتورز خدمات زیر را ارایه می دهد:

  • ترجمه متون در تمامی زمینه ها؛
  • ترجمه های رسمی؛
  • ترجمه های تأیید شده؛
  • ترجمه و محلّی سازی نرم افزار؛
  • ترجمه و محلّی سازی پایگاه های اینترنت؛
  • طرّاحی و اجرای پایگاه های چندزبانی اینترنت؛
  • بازبینی متون از پیش ترجمه شده؛
  • خدمات ترجمهء شفاهی (در حال حاضر فقط در ایتالیا و ایران)؛
  • ترجمهء دیالوگ فیلم؛
  • حروف چینی رایانه ای.