روند ترجمه

سازماندهی کارِ ترجمه و محلّی سازی آن، مراحل مختلف عملیات بعدی متناسب با میزان پیچیدگی متن را پیش بینی می کند.

متن در وهلهء اول توسط یک مترجم زبان مادری ترجمه می شود. متن ترجمه شده سپس توسط یک مترجم زبان مادری دیگر ویژه گر در بازبینی متون اصلاح می شود.

در مرحله بعدی، متون ترجمه شده که به طور رایانه ای پردازش شده اند، زیر نام مشتری بایگانی می شوند تا در آینده برای استفاده مجدد در سایر ترجمه ها مورد استفاده قرار گیرند. این روش،

ترجمه را آسان می سازد و علاوه بر این کیفیت و واژگان صحیح را تضمین می کند.

پرسین ترانسلتورز همکاران مترجم خود را با دقت و با اطمینان از اینکه مدارج دانشگاهی داشته و دارای تجربه کافی به منظور تضمین کیفیت عالی ترجمه باشند، انتخاب می کند.

هر کدام از همکاران پرسین ترانسلتورز دارای تخصص در استفاده از فن آوری های نوین بوده و کار خود را به طور مستقل انجام می دهد.

به منظور توضیح بهتر نحوه انجام کارها در پرسین ترانسلتورز، نموداری ارایه می شود که تصویری را از سازماندهی کار نشان می دهد.

روند عمومی یک ترجمه در پرسین ترانسلتورز به ترتیب زیر است:
۱) ثبت مشخصات مشتری در پایگاه داده ها؛
۲) ترجمه دقیق متن از سوی مترجمان زبان مادری متخصص؛
۳) بازنگری متن ترجمه شده از سوی یک بازبین؛
۴) بایگانی متون تحت نام مشتری؛
۵) تحویل کار تمام شده (نحوه تحویل از سوی مشتری مشخص می شود).

organigramma