در باره

پرسین ترانسلتورز یک “آژانس اینترنتی ترجمه” است که خدمات ترجمه از “هر زبانی به زبان فارسی” و “از زبان فارسی به زبان های دیگر” را در سطح جهانی ارایه می دهد.
پرسین تراسلتورز برخلاف دیگر آژانس های ترجمه، مسیر تمرکز بر روی یک زبان واحد را اتخاذ کرده است که آن زبان فارسی می باشد. اعتقاد ما بر این است که فقط با تمرکز بر روی یک زبان و تخصص در یک زبان خاصّ می توان خدمات پرکیفیّت و در عین حال کاهش هرچه بیشتر زمان تحویل کار تمام شده و متعاقب آن کاهش هزینه ها را میسر ساخت.

پرسین ترانسلتورز به بهترین وجه از فنّ آوری های نوین ارتباطات بهره می جوید و به همین خاطر می تواند خدمات سریع و متناسب با نیازهای مشتریان خود را ارایه دهد. به زبان دیگر می توان گفت که پرسین ترانسلتورز یک آژانس اینترنتی به تمام معنا است.

از دیدگاه ما، کار ترجمه یک فعّالیّت انفرادی است که نیاری به دفتر کار و تمرکز افراد در یک محلّ واحد ندارد. بنابراین پرسین تراسنلتورز به لطف یک راهبرد پایه گذاری شده بر تمرکززدایی همکاران حرفه ای آزاد خود که در سطح جهان پراکنده هستند، فنّ آوری های نوین ارتباطاتی و به ویژه با یک برنامه قوی سازماندهی و هماهنگ سازی بین همکارانش، می تواند هزینه های خدمات خود را کاهش داده و قیمت های پررقابتی ارایه دهد.

پرسین تراسنلتورز همکاران مترجم خود را با دقّت زیاد و با اطمینان از اینکه آنها دارای مدارج دانشگاهی بوده و تجربه کافی برای تضمین کیفیّت عالی ترجمه را داشته باشند، انتخاب می کند.

پرسین ترانسلتورز به لطف برخورداری از یک پایگاه داده مترجمان آزاد به سرعت به هر گونه درخواست مشتریان پاسخ می دهد.

پرسین ترانسلتورز علاوه بر این حدّاکثر دقّت در رابطه با پژوهش واژه ای، صحّت متن و کیفیّت سبک نگارش را تضمین می کند.